Ledenadministratie

De ledenadministratie van MNC Dordrecht wordt verzorgd door vrijwilligers. Zij dragen zorg voor een juiste administratie van uw gegevens.

Naam- en adresgegevens

Zij houden uw personalia bij, ook kunt u hier uw adres cq contactgegevens aanvullen cq wijzigen.

Aanmelding

Het aanmelden dient digitaal via het e-mailadres leden@mncdordrecht.nl of schriftelijk via de grijze brievenbus in het clubhuis te gebeuren. Aanmelden voor het MNC Dordrecht lidmaatschap kan alleen via een volledig ingevuld inschrijfformulier, dat op de website www.mncdordrecht.nl te downloaden is.

Indien een persoon in een maand lid wordt en voor de 15e van die maand gebruik maakt van verenigingsfaciliteiten is vanaf die maand de basiscontributie en – bij deelname aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo – de specifieke bijdrage verschuldigd. Indien een persoon in een maand lid wordt en eerst vanaf de 15e van die maand gebruik maakt van verenigingsfaciliteiten is vanaf de daaropvolgende maand de basiscontributie en – bij deelname aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo – de specifieke bijdrage verschuldigd.

Opzegging

Het opzeggen dient digitaal via het e-mailadres leden@mncdordrecht.nl of schriftelijk via de grijze brievenbus in het clubhuis te gebeuren.

Opzeggen gebeurt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden, te rekenen vanaf de eerste van de maand, volgend op de maand waarin de opzegging door de ledenadministratie is ontvangen. Opzeggen op een andere wijze (bijvoorbeeld via trainer/zweminstructeur) is niet geldig. Bij een ongeldige opzegging lopen uw lidmaatschap en bijbehorende financiële verplichtingen onverminderd door.

 De opzegtermijn geldt niet bij deelname aan het diplomazwemmen bij MNC Dordrecht, onder de voorwaarde dat in de maand dat het diplomazwemmen plaats vindt wordt opgezegd bij de ledenadministratie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 1 sub a, b en c van het Huishoudelijk Reglement. Voor de maand waarin diploma wordt gezwommen blijft onverkort contributie verschuldigd.

Bij opzegging van een lid dat deelneemt aan het wedstrijdzwemmen en het waterpolo blijft de specifieke bijdrage verschuldigd voor de resterende maanden van het seizoen, ongeacht het moment van opzegging.

Statuten en huishoudelijk reglement

Wie lid wordt is verplicht tot naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze liggen ter inzage in ons clubhuis of zijn te downloaden van de website.

Minima

Bij diverse gemeenten is het mogelijk voor “minima” om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage te krijgen voor de contributie van een sportvereniging. Op de website van de Dordtpas vindt u hierover meer informatie.

Vragen?

Stuur een e-mail aan de ledenadministratie leden@mncdordrecht.nl