Contributieadministratie

De contributieadministratie wordt verzorgd door vrijwilligers, zij beheren de administratie en dragen zorg dat de clubfinanciën inzichtelijk blijven.

Statuten en huishoudelijk reglement

Wie lid wordt is verplicht tot naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement maar ook de spelregels omtrent de contributie. Deze liggen ter inzage in ons clubhuis of zijn te in te zien of te downloaden via de website.

Betaling

Elk lid machtigt de vereniging dat de basiscontributie en indien van toepassing het KNZB lidmaatschap en de seizoenbijdrage alsmede de aan hem toe te rekenen boetes via automatische incasso worden betaald.

Kosten Diplomazwemmen

Via de kassa bij het ‘tafeltje’ wordt u als ouders/verzorgers geïnformeerd wanneer uw kind mag afzwemmen.

Bij een betaalachterstand mag er niet afgezwommen worden, dit wordt gecontroleerd voor het diplomazwemmen!

Langdurige afwezigheid

Bij langdurige afwezigheid of blessureleed, kunt u via bestuur@mncdordrecht.nl een verzoek tot restitutie doen, dit zal per geval door het bestuur beoordeeld worden. Jaarbedragen (seizoenbijdrage) worden niet gerestitueerd.

Contributie via St. Leergeld Drechtsteden

In het geval de contributie via St. Leergeld Drechtsteden betaald wordt dient u de goedkeuringsbrief z.s.m. schriftelijk (grijze brievenbus clubhuis) of per e-mail (contributie@mncdordrecht.nl) toe te zenden, zodat wij de factuur direct aan St. Leergeld kunnen sturen.

Verder blijft u als lid van MNC Dordrecht zelf verantwoordelijk voor uw financiële verplichtingen en dient u een verlenging zelf bij St. Leergeld aan te vragen. U dient de uitkomsten van de verlenging tijdig door te geven aan de contributie administratie, ook wanneer er geen goedkeuring meer af gegeven wordt.

Vragen?

Stuur een e-mail aan de contributieadministratie contributie@mncdordrecht.nl