Algemeen

De sponsorstichting is opgericht in 1999 en ontstaan om naast de reguliere stroom van inkomsten (contributies, subsidies, etc) een vaste (andere) geldstroom te creëren waarmee beleid en activiteiten binnen de vereniging kunnen worden bekostigd.

De stichting staat los van de vereniging en heeft de volgende doelstelling in haar statuten opgenomen:

Doel

Het verlenen van financiële steun aan de statutair te Dordrecht gevestigde MNC Dordrecht in de ruimste zin des woords.

Met de verkrijging van middelen is de stichting in staat om de vereniging te steunen en daarmee om alle pijlers binnen de vereniging te ondersteunen. De genoemde pijlers zijn:

  • Elementair zwemonderricht
  • Wedstrijdzwemmen
  • Waterpolo

De jaarlijkse verstrekking van middelen wordt met name gebaseerd op het beleidsplan van de vereniging en afgezet tegen de jaarlijkse geschatte sponsorinkomsten.
De stichting hecht veel waarde dat de bestedingen aan de vereniging in lijn moeten liggen met de geformuleerde doelstellingen binnen het beleidsplan van de vereniging. Jaarlijks vindt periodiek toetsing plaats door de stichting of de gelden op de afgesproken wijze worden uitgegeven.
Bestaande en potentiële sponsors vinden het belangrijk dat inzichtelijk wordt gemaakt waaraan sponsoring wordt uitgegeven. Met dergelijke transparantie zijn potentiële sponsors eerder bereid tot sponsoring als duidelijk kan worden aangegeven voor welke doelen het geld uitgegeven kan worden.
De toetsing is dus essentieel om sponsors deze duidelijkheid en transparantie te kunnen blijven garanderen.

Naast de verstrekking van geld aan de vereniging op basis van beschreven beleid en geformuleerde doelstelling is de stichting tevens voorstander van een uniforme en professionele uitstraling van de vereniging naar haar omgeving. Hierbij kan worden gedacht aan website, foldermateriaal en kleding van het kader, de zwemmers en waterpoloteams.

Sponsors

Sponsorgelden zijn binnen de vereniging een belangrijke bron van inkomsten. Zonder deze inkomsten kan de vereniging niet in staat worden gesteld haar doelstellingen te verwezenlijken.

De sponsorstichting realiseert zich dat sponsoring voor bedrijven en/of particulieren vaak een financiële belemmering geeft. ‘Wat krijg ik er voor terug’ is een vaak gehoorde reactie. De stichting heeft zich daarom tot doel gesteld dat ook de sponsor een meerwaarde moet herkennen in de sponsoring.

Diverse activiteiten worden georganiseerd om de sponsor (en diens werknemers) te binden aan onze vereniging.
Met meer dan 700 leden is de vereniging voor de ondernemer een potentiële doelgroep om zijn diensten c.q. product te promoten.

Jaarlijks wordt deelgenomen aan de lotenverkoop van de Vriendenloterij. De sponsorstichting faciliteert de uitvoering van de verkoop van loten door haar (jeugd)leden. Hiermee wordt jaarlijks op eenvoudige wijze een aanzienlijk bedrag voor de vereniging opgehaald.

Sponsoring in natura is naast de financiële sponsoring een andere belangrijke bron van inkomsten voor de stichting. Sponsors stellen in ruil voor advertising hun producten ter beschikking voor de vereniging waarmee de club respectievelijk sporters ondersteund worden.

Voorbeelden van sponsoring van natura:

  • Sportkleding/tassen voor de sporters met uw bedrijfsnaam
  • Ter beschikking stellen van (taxi)bussen

Wij nodigen u graag uit voor een individueel gesprek om uw vragen te beantwoorden en mogelijkheden te bespreken die binnen onze sponsorpakketten aanwezig zijn. U kunt contact opnemen via sponsorstichting@mncdordrecht.nl.