Huishoudelijk reglement

I. Spelregels inzake lidmaatschap

Aanmelden en opzeggen lidmaatschap

 1. Bij aanmelden van het lidmaatschap en opzeggen van het lidmaatschap geldt het volgende:
  1. Het aanmelden of opzeggen dient digitaal via het e-mailadres leden@mncdordrecht.nl of schriftelijk via de grijze brievenbus in het clubhuis te gebeuren.
  2. Aanmelden voor het lidmaatschap kan alleen via een volledig ingevuld inschrijfformulier, dat op de website mncdordrecht.nl te downloaden is.
  3. Een aanmelding of een opzegging is eerst geldig indien deze per e-mail bevestigd is door de ledenadministratie.
  4. Opzeggen gebeurt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden, te rekenen vanaf de eerste van de maand, volgend op de maand waarin de opzegging door de ledenadministratie is ontvangen.
  5. Aanmelden/opzeggen op een andere wijze (bijvoorbeeld via trainer/zweminstructeur) is niet geldig. Bij een ongeldige opzegging lopen het lidmaatschap en bijbehorende financiële verplichtingen onverminderd door.
  6. De opzegtermijn geldt niet bij deelname aan een diplomazwemmen bij MNC Dordrecht, onder de voorwaarde dat in de maand dat het diplomazwemmen plaats vindt wordt opgezegd bij de ledenadministratie, overeenkomstig het bepaalde in sub a, b en c van dit artikel. Voor de maand waarin diploma wordt gezwommen blijft onverkort contributie verschuldigd.

Seizoen

 1. Het seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Rechten en plichten leden

 1. Een lid heeft de volgende rechten en verplichtingen:
  1. Een persoon mag gebruik maken van zwemles-, trainings- en wedstrijdfaciliteiten (hierna: de verenigingsfaciliteiten), eerst nadat hij zich hiervoor heeft aangemeld als lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 1. In overleg met de betreffende afdeling kan een proefperiode worden afgesproken van maximaal één maand.
  2. De als lid in te schijven persoon is het door de Algemene Vergadering vastgestelde bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd, in de eerste maand dat ook de contributie is verschuldigd.
  3. De contributie, vastgesteld door de Algemene Vergadering, bestaat uit de basiscontributie en indien van toepassing de specifieke bijdrage.
  4. Elk lid is de op hem van toepassing zijnde basiscontributie verschuldigd.
  5. Bij deelname aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo geldt dat het betreffende lid tevens de specifieke bijdrage verschuldigd is. De specifieke bijdrage bestaat uit een voor een ieder lid gelijk KNZB lidmaatschap-tarief (kosten startkaart) en een seizoenbijdrage (in verband met wedstrijd- en trainingsfaciliteiten) die afhankelijk is van leeftijd en niveau. Een lid kan, voor aanvang van het seizoen, er voor kiezen geen gebruik te zullen maken van wedstrijd- en trainingsfaciliteiten, waardoor alleen het KNZB lidmaatschapstarief verschuldigd is.
  6. Het KNZB lidmaatschapstarief is jaarlijks aan het begin van het seizoen verschuldigd of, bij tussentijds lidmaatschap, bij start van het lidmaatschap.
  7. De basiscontributie en de seizoenbijdrage (1/12 deel) zijn maandelijks verschuldigd vanaf de start van het lidmaatschap.
  8. Elk lid machtigt de vereniging dat de basiscontributie en indien van toepassing het KNZB lidmaatschap en de seizoenbijdrage, alsmede de aan hem toe te rekenen boetes via automatische incasso worden betaald.
  9. Indien een persoon in een maand lid wordt en voor de 15e van die maand gebruik maakt van verenigingsfaciliteiten is vanaf die maand de basiscontributie en – bij deelname aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo – de specifieke bijdrage verschuldigd.
  10. Indien een persoon in een maand lid wordt en eerst vanaf de 15e van die maand gebruik maakt van verenigingsfaciliteiten is vanaf de daaropvolgende maand de basiscontributie en – bij deelname aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo – de specifieke bijdrage verschuldigd.
  11. Bij opzegging van een lid dat deelneemt aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo blijft de specifieke bijdrage verschuldigd voor de resterende maanden van het seizoen, ongeacht het moment van opzegging.

II. Spelregels inzake donateurschap

Aanmelden en opzeggen donateurschap

 1. Bij aanmelden van het donateurschap en opzeggen van het donateurschap geldt het volgende:
  1. Het aanmelden of opzeggen dient digitaal via het e-mailadres leden@mncdordrecht.nl of schriftelijk via de grijze brievenbus in het clubhuis te gebeuren.
  2. Aanmelden voor het donateurschap kan alleen via een volledig ingevuld inschrijfformulier
  3. Zowel leden van MNC Dordrecht als niet leden kunnen donateur worden.
  4. Het donateurschap kan te allen tijde worden aangegaan en beëindigd.

Rechten en plichten donateurs

 1. Een donateur mag gebruik maken van de volgende verenigingsfaciliteiten :
  1. Een donateur mag eenmaal per week een half uur banen zwemmen op één van de clubavonden, op de daarvoor aangewezen en als zodanig op de website vermelde tijdstippen en plaatsen.
  2. Het minimum bedrag voor donateurs is vastgesteld op € 60,- per jaar.
  3. Elke donateur machtigt de vereniging dat de bijdrage voor het donateurschap via automatische incasso worden betaald. Indien een persoon lopende het jaar donateur wordt, start de inning van de bijdrage per de maand dat het donateurschap ingaat.

III. Uitblijven tijdige betaling

 1. Indien een lid niet tijdig betaalt geldt het volgende:
  1. MNC Dordrecht verstuurt een aanmaning.
  2. Bij uitblijven van betaling binnen de in de aanmaning gestelde termijn wordt een incassobureau ingeschakeld. De extra kosten zijn voor het betreffende lid. (Punt 6b is niet van toepassing voor de donateursbijdrage )
  3. Bij een betaalachterstand van 3 maanden of meer besluit het bestuur tot uitsluiting van het betreffende lid van verenigingsfaciliteiten.
  4. Deelname aan het diplomazwemmen wordt niet toegestaan, indien niet voldaan is aan alle betalingsverplichtingen.

IV. Bijzondere omstandigheden

 1. Het bestuur beoordeelt of in bijzondere gevallen afgeweken kan worden van deze spelregels.