Uitnodiging algemene ledenvergadering 6 oktober 2014

Locatie: clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 20:00 uur
Agenda:

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Notulen vorige vergadering (d.d. 27 januari 2014)

 4. Jaarverslag 2013 secretaris

 5. Vaststelling jaarrekening 2013

 6. Verslag kascommissie

 7. Decharge bestuur

 8. Benoeming kascommissie 2015

 9. Vaststelling contributie per 1 januari 2015 en bijdragen seizoen 2014/2015

 10. Voorstel wijziging verenigingsplan: organisatie topsport binnen de betreffende afdeling (in plaats van een afzonderlijke afdeling)

 11. Bestuur
  – aftredend en herkiesbaar: Paul den Boer als voorzitter
  – aftredend en niet herkiesbaar: Ruben v/d Tol

 1. Vacatures bestuur:
  2e voorzitter, 1e penningmeester, 2e penningmeester, voorzitter afdeling waterpolo, voorzitter elementair zwemmen, voorzitter seniorenzwemmen

 1. Invoering Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ?

 2. Rondvraag

 3. Sluiting

De jaarrekening ligt vanaf een week voor de vergadering ter inzage bij de secretaris. Hij is per e-mail bereikbaar via secretaris@mncdordrecht.nl.

19 september 2014,

Johan Hol, secretaris.