Tagarchief: ALV

Uitnodiging ALV 20 april

Beste leden,

I.v.m. de beperkingen a.g.v. de coronacrisis zal de ALV niet doorgaan op 20 april. Een nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering (ALV) van MNC Dordrecht op maandag 20 april 19.30 uur.

Een definitieve agenda volgt nog, maar de volgende punten zullen aan de orde komen:

 • Financieel verslag 2019
 • begroting 2020
 • jaarverslagen
 • bestuurswisselingen
 • Code blauw
 • Beleidsplan 2020-2025

Houdt de datum vrij!

Namens het bestuur,

Jan de Wit
Secretaris

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 29 april 2019

Beste MNC ‘er,

Namens het bestuur van MNC Dordrecht nodig ik u hierbij uit om de Algemene ledenvergadering van maandag 29 april bij te wonen.

 In deze vergadering kijken we enerzijds terug op het afgelopen jaar, anderzijds kijken we vooruit voor wat betreft het sportieve vlak.

Hieronder kunt u de uitnodiging downloaden. De overige stukken zijn per mail verzonden.
Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan kunt u ze opvragen via secretaris@mncdordrecht.nl.

Het verslag van de financiële commissie (kascommissie) zal door haar leden op de vergadering gepresenteerd worden. Tevens zal er door de werkgroep “van kantine naar clubhuis” een korte presentatie worden gegeven waarin de bevindingen van de Enquêtes worden gepresenteerd.

Niet geagendeerde zaken kunt u naar voren brengen tijdens agendapunt 11 ‘ingekomen vragen’. Wij vragen u deze vragen uiterlijk aanstaande vrijdag  bij ons kenbaar gemaakt te hebben via secretaris@mncdordrecht.nl. Zo kunnen wij van tevoren eventueel uitzoekwerk verrichten en duurt de vergadering niet onnodig lang. Vragen die samenhangen met een van de geagendeerde zaken, kunt u uiteraard gewoon stellen bij de behandeling van dat agendapunt.

Daarnaast vragen wij u de stukken digitaal naar de vergadering mee te brengen of zelf een print te maken.

Wij hopen u te mogen verwelkomen de 29 in ons clubhuis in de Sportboulevard.

Namens het bestuur,

Remco Verheij
voorzitter

27 november Algemene ledenvergadering

Beste MNC ‘er,

Namens het bestuur van MNC Dordrecht nodig ik u hierbij uit om de Algemene Leden Vergadering van dinsdag 27 November bij te wonen.

Tijdens de ALV willen we met name de begroting en lidmaatschap contributie vaststellen voor het jaar 2019.

Waar we voor 2018 het financieel geregeld hebben kunnen krijgen dat er geen verhoging voor de lidmaatschap contributie noodzakelijk was, zien we voor 2019 ons genoodzaakt om de contributie met ca. 2% te verhogen.

Deze verhoging komt voornamelijk voort uit het feit dat in januari 2019 de huur van het badwater 4.4% hoger zal zijn dan 12 maanden eerder. Met name komt deze kostenstijging voort dat de btw op badwater van 6% naar 9% zal gaan. Daar badwater kosten goed zijn voor 2/3 van onze verenigingsactiviteiten kosten, zijn we genoodzaakt om deze kosten te compenseren door middel van de voorgestelde contributieverhoging.

Tevens willen wij uw goedkeuring vragen voor uitbreiding van ons bestuur met het gewaardeerde MNC lid Jan de Wit, welke zich al vele jaren heeft ingezet voor de vereniging.

Wij hopen u te mogen verwelkomen de 27 in ons clubhuis in de Sportboulevard.

Namens het bestuur,

Remco Verheij
voorzitter

Uitnodiging algemene ledenvergadering 30 november 2015

Locatie: clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 20:00 uur
Einde: 21:30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Beleidsprioriteiten
 4. Klankbordgroep
 5. Begroting 2016
  1. Toelichting begroting 2016
  2. Vragen begroting 2016
  3. Vaststelling contributies en bijdragen 2016
  4. Vaststelling begroting 2016
 6. Wijze van contributie-inning (vooraf of achteraf)
 7. Bestuur
  1. Kandidaat 1e penningmeester: Piet van ’t Zelfde
  2. Kandidaat 2e penningmeester: Lennart Antonisen
 8. Ingekomen vragen*
 9. Sluiting

De stukken zijn uiterlijk vanaf maandag 23 november opvraagbaar bij het secretariaat via secretaris@mncdordrecht.nl.

16 november 2015,
Tom van de Putte, 2e secretaris

*) Vragen kunnen tot en met vrijdag 27 november schriftelijk ingebracht worden via bovenstaand e-mailadres.

Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 oktober 2015

Locatie: clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 20:00 uur
Einde: 22:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering (d.d. 22 januari 2015)
 4. Jaarverslag 2014 secretaris
 5. S.v.z. contributieadministratie
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststelling jaarrekening 2014
 8. Decharge bestuur
 9. Benoeming kascommissie
 10. Verslag commissie badwatersubsidie
 11. Bestuur- Aftredend en herkiesbaar: Paul den Boer in de functie van voorzitter
  – Aftredend en herkiesbaar: Johan Hol
  – Aftredend en herkiesbaar: Dick Bouman
  – Vacature: tweede voorzitter
  – Vacature: eerste penningmeester
  – Vacature: tweede penningmeester
  – Vacature: voorzitter afdeling Elementair Zwemmen
  – Vacature: voorzitter afdeling Seniorenzwemmen
 12. Presentatie nieuwe website
 13. Discussie begroting 2016
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

De stukken liggen vanaf een week voor de vergadering ter inzage bij de secretaris. Hij is per e-mail bereikbaar via secretaris@mncdordrecht.nl.

3 oktober 2015,
Johan Hol, secretaris.

Uitnodiging algemene ledenvergadering 22 januari 2015

Locatie: clubhuis MNC Dordrecht

Aanvang: 19:00 uur

Einde: 20:00 uur

Agenda:

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Vaststelling notulen vorige vergadering (d.d. 6 oktober 2014)

 4. Vaststelling huishoudelijk reglement, eerste tranche (spelregels contributie)

 5. Vaststelling begroting 2015

 6. Vaststelling contributie per januari 2015

 7. Rondvraag

 8. Sluiting

De stukken liggen vanaf een week voor de vergadering ter inzage bij de secretaris. Verzocht wordt eventuele onderwerpen voor de rondvraag vooraf kenbaar te maken bij de secretaris. Dit om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden en om redenen van efficiëncy. Hij is per e-mail bereikbaar via secretaris@mncdordrecht.nl.

 

7 januari 2015,
Johan Hol, secretaris.