Tag Archives: ALV

Aankondiging Algemene Ledenvergadering (update)

Helaas lukt het niet om alle benodigde informatie op 29 november gereed te hebben. Het bestuur kiest voor zorgvuldigheid boven snelheid. Daarom wordt de ALV verplaatst naar maandag 19 december 2022 in het Clubhuis vanaf 19.30 uur.

Agendapunten zullen onder andere zijn jaarcijfers 2021, begroting en contributievoorstel 2023, jaarverslagen en bestuurswisselingen.

Één week voor de vergadering zijn de agenda en andere stukken op te vragen via secretaris@mncdordrecht.nl

Het bestuur

Uitnodiging online ALV 22 november

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op 22 november 2021.
Op de agenda staat de begroting en contributie 2022. Ook zal er aandacht zijn voor de Corona maatregelen en bestuurssamenstelling.

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen lijkt het ons niet wenselijk om de vergadering fysiek te laten plaatsvinden en kiezen we ervoor om de vergadering on-line plaats te laten vinden via Teams.

Om deel te kunnen nemen aan deze vergadering is het noodzakelijk u vooraf (uiterlijk 22 november 12:00u) per e-mail aan te melden via alv@mncdordrecht.nl, zodat de uitnodiging met de link naar Teams u voor aanvang toegezonden kan worden naar het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt.

Datum : Maandag 22 november 2021
Locatie : Online via Teams
Aanvang : 19.30 uur
Streeftijd einde : 21.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen Notulen d.d. 19 april 2021
 4. Bestuurssamenstelling. Besluitvormend.
  Aftredend en niet herkiesbaar: Pim Groen
  Vacature: voorzitter jeugdbestuur
 5. Begroting 2022. Besluitvormend.
 6. Vaststellen contributie 2022. Besluitvormend.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

De stukken kunt u opvragen via secretaris@mncdordrecht.nl.

Deze worden op aanvraag rond 19 november toegezonden.

Het bestuur.

19 april Algemene ledenvergadering (alleen online)

Beste MNC ‘er,

Namens het bestuur van MNC Dordrecht nodig ik u hierbij uit om de Algemene Leden Vergadering van maandag 19 april bij te wonen.

De vergadering staat vooral in het teken van de afronding van de het jaar 2020.
Ook het verenigingsplan komt aan de orde. Bekijk het verenigingsplan en de toelichting hier.
De volledige agenda kunt u hieronder downloaden

De stukken voor de vergadering zijn beshibaar via de link die de leden is toegestuurd, of kunnen eventueel ook via e-mail opgevraagd worden bij de secretaris.

Update 16-4: Aan het bestand met de stukken is ook de toelichting voor de jaarrekening 2020 toegevoegd.

Gezien de huidige regelgeving omtrent Corona kunnen er geen leden fysiek aanwezig zijn bij de vergadering in het clubhuis. Zoals in november zullen we de vergadering voor de geïnteresseerden online toegankelijk te maken via Teams.

Als je de vergadering wilt volgen dan kun je je aanmelden via onderstaande aanmeldformulier. We zorgen dan dat je op tijd de toegangsinformatie krijgt toegestuurd.
U kunt zich aanmelden t/m vrijdag 16 april

Wij hopen je de 19e  online te verwelkomen.

Namens het bestuur,

Jan de Wit
Secretaris

Aanmeldformulier

Ja, ik wil aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering op 19 april.

16 november Algemene ledenvergadering (alleen online)

Beste MNC ‘er,

Namens het bestuur van MNC Dordrecht nodig ik u hierbij uit om de Algemene Leden Vergadering van maandag 16 november bij te wonen.

Naast de afronding van de het jaar 2019 zal de samenstelling van het bestuur centraal staan.

Gezien de huidige regelgeving omtrent Corona kunnen er geen leden fysiek aanwezig zijn bij de vergadering in het clubhuis. We zijn hard bezig met de mogelijkheid om de vergadering voor de geïnteresseerden online toegankelijk te maken via Teams.

Als je de vergadering wilt volgen dan kun je je aanmelden via onderstaande aanmeldformulier. We zorgen dan dat je op tijd de toegangsinformatie krijgt toegestuurd.

Wij hopen je de 16e  online te verwelkomen.

Namens het bestuur,

Remco Verheij
voorzitter

Aanmeldformulier

Ja, ik wil aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering op 16 november.

Uitnodiging ALV 20 april

Beste leden,

I.v.m. de beperkingen a.g.v. de coronacrisis zal de ALV niet doorgaan op 20 april. Een nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering (ALV) van MNC Dordrecht op maandag 20 april 19.30 uur.

Een definitieve agenda volgt nog, maar de volgende punten zullen aan de orde komen:

 • Financieel verslag 2019
 • begroting 2020
 • jaarverslagen
 • bestuurswisselingen
 • Code blauw
 • Beleidsplan 2020-2025

Houdt de datum vrij!

Namens het bestuur,

Jan de Wit
Secretaris

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 29 april 2019

Beste MNC ‘er,

Namens het bestuur van MNC Dordrecht nodig ik u hierbij uit om de Algemene ledenvergadering van maandag 29 april bij te wonen.

 In deze vergadering kijken we enerzijds terug op het afgelopen jaar, anderzijds kijken we vooruit voor wat betreft het sportieve vlak.

Hieronder kunt u de uitnodiging downloaden. De overige stukken zijn per mail verzonden.
Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan kunt u ze opvragen via secretaris@mncdordrecht.nl.

Het verslag van de financiële commissie (kascommissie) zal door haar leden op de vergadering gepresenteerd worden. Tevens zal er door de werkgroep “van kantine naar clubhuis” een korte presentatie worden gegeven waarin de bevindingen van de Enquêtes worden gepresenteerd.

Niet geagendeerde zaken kunt u naar voren brengen tijdens agendapunt 11 ‘ingekomen vragen’. Wij vragen u deze vragen uiterlijk aanstaande vrijdag  bij ons kenbaar gemaakt te hebben via secretaris@mncdordrecht.nl. Zo kunnen wij van tevoren eventueel uitzoekwerk verrichten en duurt de vergadering niet onnodig lang. Vragen die samenhangen met een van de geagendeerde zaken, kunt u uiteraard gewoon stellen bij de behandeling van dat agendapunt.

Daarnaast vragen wij u de stukken digitaal naar de vergadering mee te brengen of zelf een print te maken.

Wij hopen u te mogen verwelkomen de 29 in ons clubhuis in de Sportboulevard.

Namens het bestuur,

Remco Verheij
voorzitter

27 november Algemene ledenvergadering

Beste MNC ‘er,

Namens het bestuur van MNC Dordrecht nodig ik u hierbij uit om de Algemene Leden Vergadering van dinsdag 27 November bij te wonen.

Tijdens de ALV willen we met name de begroting en lidmaatschap contributie vaststellen voor het jaar 2019.

Waar we voor 2018 het financieel geregeld hebben kunnen krijgen dat er geen verhoging voor de lidmaatschap contributie noodzakelijk was, zien we voor 2019 ons genoodzaakt om de contributie met ca. 2% te verhogen.

Deze verhoging komt voornamelijk voort uit het feit dat in januari 2019 de huur van het badwater 4.4% hoger zal zijn dan 12 maanden eerder. Met name komt deze kostenstijging voort dat de btw op badwater van 6% naar 9% zal gaan. Daar badwater kosten goed zijn voor 2/3 van onze verenigingsactiviteiten kosten, zijn we genoodzaakt om deze kosten te compenseren door middel van de voorgestelde contributieverhoging.

Tevens willen wij uw goedkeuring vragen voor uitbreiding van ons bestuur met het gewaardeerde MNC lid Jan de Wit, welke zich al vele jaren heeft ingezet voor de vereniging.

Wij hopen u te mogen verwelkomen de 27 in ons clubhuis in de Sportboulevard.

Namens het bestuur,

Remco Verheij
voorzitter

Uitnodiging algemene ledenvergadering 30 november 2015

Locatie: clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 20:00 uur
Einde: 21:30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Beleidsprioriteiten
 4. Klankbordgroep
 5. Begroting 2016
  1. Toelichting begroting 2016
  2. Vragen begroting 2016
  3. Vaststelling contributies en bijdragen 2016
  4. Vaststelling begroting 2016
 6. Wijze van contributie-inning (vooraf of achteraf)
 7. Bestuur
  1. Kandidaat 1e penningmeester: Piet van ‘t Zelfde
  2. Kandidaat 2e penningmeester: Lennart Antonisen
 8. Ingekomen vragen*
 9. Sluiting

De stukken zijn uiterlijk vanaf maandag 23 november opvraagbaar bij het secretariaat via secretaris@mncdordrecht.nl.

16 november 2015,
Tom van de Putte, 2e secretaris

*) Vragen kunnen tot en met vrijdag 27 november schriftelijk ingebracht worden via bovenstaand e-mailadres.