Uitnodiging algemene ledenvergadering 22 januari 2015

Locatie: clubhuis MNC Dordrecht

Aanvang: 19:00 uur

Einde: 20:00 uur

Agenda:

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Vaststelling notulen vorige vergadering (d.d. 6 oktober 2014)

  4. Vaststelling huishoudelijk reglement, eerste tranche (spelregels contributie)

  5. Vaststelling begroting 2015

  6. Vaststelling contributie per januari 2015

  7. Rondvraag

  8. Sluiting

De stukken liggen vanaf een week voor de vergadering ter inzage bij de secretaris. Verzocht wordt eventuele onderwerpen voor de rondvraag vooraf kenbaar te maken bij de secretaris. Dit om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden en om redenen van efficiëncy. Hij is per e-mail bereikbaar via secretaris@mncdordrecht.nl.

 

7 januari 2015,
Johan Hol, secretaris.