Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 oktober 2015

Locatie: clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 20:00 uur
Einde: 22:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering (d.d. 22 januari 2015)
 4. Jaarverslag 2014 secretaris
 5. S.v.z. contributieadministratie
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststelling jaarrekening 2014
 8. Decharge bestuur
 9. Benoeming kascommissie
 10. Verslag commissie badwatersubsidie
 11. Bestuur- Aftredend en herkiesbaar: Paul den Boer in de functie van voorzitter
  – Aftredend en herkiesbaar: Johan Hol
  – Aftredend en herkiesbaar: Dick Bouman
  – Vacature: tweede voorzitter
  – Vacature: eerste penningmeester
  – Vacature: tweede penningmeester
  – Vacature: voorzitter afdeling Elementair Zwemmen
  – Vacature: voorzitter afdeling Seniorenzwemmen
 12. Presentatie nieuwe website
 13. Discussie begroting 2016
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

De stukken liggen vanaf een week voor de vergadering ter inzage bij de secretaris. Hij is per e-mail bereikbaar via secretaris@mncdordrecht.nl.

3 oktober 2015,
Johan Hol, secretaris.