Bericht van het bestuur

Beste leden,

Sportboulevard weer open voor trainingen!

Het zijn lastige maanden geweest voor onze vereniging. Sinds half december zijn er vanuit het wedstrijdzwemmen en het waterpolo geen trainingen geweest in het zwembad van de Sportboulevard. Het zwembad was immers gesloten. Zodra de weerstemperatuur wat aangenamer werd hebben wij gezocht naar alternatieve mogelijkheden in buitenbaden. Buitensport was immers wel toegestaan. Begin maart konden wij terecht in een buitenbad in Gouda. Dat was helaas op relatief grote afstand van onze thuisbasis. Samen met andere verenigingen in de regio hebben wij daarom aangedrongen op vervroegde opening van het buitenbad in Papendrecht. Dat gebeurde op 22 maart. Door het buitenbad in Papendrecht, bestaande uit twee baden van elk 25 meter, konden wij aan al onze leden trainingsmogelijkheden aanbieden. Veel leden hebben hier ook gebruik van gemaakt. Inmiddels is duidelijk geworden dat er vanaf 19 mei weer getraind mag worden in het zwembad van de Sportboulevard. Wat een fantastisch vooruitzicht! De leden worden via de commissies nader geïnformeerd over de trainingstijden.

Met ingang van mei weer de gebruikelijke contributie

Omdat aan het begin van de lockdown er in het geheel geen activiteiten konden worden aangeboden hebben wij de contributie toen vastgesteld op € 1,50. Vanwege de versoepelingen die ingaan vanaf 19 mei, kunnen we vanaf die datum weer een volwaardig programma aanbieden. Weliswaar zijn de trainingstijden hier en daar aangepast, maar de commissies hebben er alles aan gedaan om een zodanig trainingsschema op te stellen, dat deze vergelijkbaar is met het ‘reguliere’ aanbod in deze periode. Daarbij komt dat er de afgelopen maanden alternatieven zijn aangeboden, waar tegenover geen financiële compensatie heeft gestaan terwijl er wel kosten zijn gemaakt. Gezien het voorgaande vinden wij het alleszins redelijk om met ingang van mei weer de gebruikelijke (volledige) contributie in rekening te brengen (voor een overzicht van verschuldigde contributies, zie onze website Contributie en bijdragen | MNC Dordrecht).

Compensatie wedstrijdbijdragen nog onduidelijk

Wij zijn er ons van bewust dat er door wedstrijdsporters ook wedstrijdbijdragen worden betaald. Deze zijn voor wat betreft het waterpolo mede gebaseerd op de (nog steeds) verplichte afdrachten aan de KNZB. Het is nog niet zeker of en zo ja, in welke mate de KNZB hiervoor (achteraf) compensatie zal aanbieden aan de verenigingen. Wij hopen voor de zomer hierover meer duidelijkheid vanuit de KNZB te krijgen. Ons uitgangspunt is in ieder geval dat eventuele compensatie terug vloeit naar de leden. Omdat vanuit de KNZB nog steeds geen duidelijkheid kan worden gegeven over een financiële tegemoetkoming, kunnen wij op dit moment ook geen mededelingen doen over een compensatie richting de leden. Zodra die duidelijkheid er wel is, informeren wij de leden nader.

Wij menen dat deze uitgangspunten passen binnen een gezond financieel beleid van onze vereniging. Wij gaan er vanuit dat de leden hiervoor begrip hebben.

Tot snel weer in ‘ons‘ zwembad!

Met sportieve groet,

bestuur MNC Dordrecht.