Uitnodiging algemene ledenvergadering 28 november 2016

Algemene Leden Vergadering MNC Dordrecht op 28 november 2016
Locatie: clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 19:30 uur, einde: 21:00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling notulen vorige vergadering (d.d. 18 april 2016)
 4. Toelichting concept beleid Eigen Vermogen
 5. Vaststelling contributie per januari 2017
 6. Vaststelling begroting 2017
 7. Bestuur
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Paul den Boer
  • Voorstel tot benoeming algemeen bestuurslid/voorzitter afdeling waterpolo: Chris Geurts
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De stukken liggen vanaf een week voor de vergadering ter inzage bij de secretaris. Verzocht wordt eventuele onderwerpen voor de rondvraag vooraf kenbaar te maken bij de  secretaris. Dit om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden en om redenen van efficiency. Hij is per e-mail bereikbaar via secretaris@mncdordrecht.nl.

11 november 2016,
Johan Hol, secretaris.