Uitnodiging algemene ledenvergadering 20 november 2017

Algemene Leden Vergadering MNC Dordrecht op maandag 20 november 2017
Locatie: clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 20:00 uur, einde: +/- 21:00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling notulen vorige vergadering (d.d. 18 april 2017)
 4. Vaststelling contributie en bijdragen per januari 2018
 5. Vaststelling begroting 2018
 6. Bestuur
  – Aftredend en niet herkiesbaar: Piet van ‘t Zelfde
  – Vacatures: 2e secretaris, 2e penningmeester,
 7. Ingekomen vragen
 8. Sluiting

De stukken zijn uiterlijk vanaf dinsdag 13 november opvraagbaar bij het secretariaat via secretaris@mncdordrecht.nl . Vragen voor agendapunt 7 kunt u tot en met vrijdag 17 november per mail kenbaar maken via hetzelfde e-mailadres.

12 oktober 2017,
Tom van de Putte, secretaris