Uitnodiging algemene ledenvergadering 18 april 2017

Algemene Leden Vergadering MNC Dordrecht op dinsdag 18 april 2017
Locatie: clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 20:00 uur, einde: +/- 22:00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling notulen vorige vergadering (d.d. 28 november 2016)
 4. Jaarverslag secretaris 2016
 5. Verslag financiële commissie
 6. Vaststelling jaarrekening 2016
 7. Decharge bestuur
 8. Sportieve stand van zaken afdelingen
  – Afdeling elementair zwemmen
  – Afdeling waterpolo
  – Afdeling wedstrijdzwemmen
 9. Inventarisatie tuchtcommissie
 10. Bestuur
  – Aftredend en herkiesbaar: Johan Hol (voorzitter elementair)
  – Aftredend en niet herkiesbaar: Dick Bouman (wedstrijdzwemmen)
  – Vacatures: 2e secretaris, voorzitter afdeling wedstrijdzwemmen,
  voorzitter afdeling seniorenzwemmen
 11. Ingekomen vragen
 12. Sluiting

De stukken zijn uiterlijk vanaf dinsdag 11 april opvraagbaar bij het secretariaat via 2esecretaris@mncdordrecht.nl .Vragen voor agendapunt 11 kunt u tot en met vrijdag 14 april per mail kenbaar maken via hetzelfde e-mailadres.

16 maart 2017,
Tom van de Putte, secretaris f.t.