Uitnodiging algemene ledenvergadering 18 april 2016

Algemene Leden Vergadering MNC Dordrecht op 18 april 2016
Locatie: clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 19:30 uur, einde: 22:00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling notulen vergadering d.d. 19 oktober 2015
 4. Vaststelling notulen vorige vergadering d.d. 30 november 2015
 5. Jaarverslag 2015 secretaris
 6. Update debiteuren onderzoek 2013-2014
 7. Verslag kascommissie
 8. Vaststelling jaarrekening 2015
 9. Methodiek contributie-bijdragen
 10. Decharge bestuur
 11. Benoeming kascommissie
 12. Bestuur
  • Aftredend en herkiesbaar: Remco Verheij in de functie van voorzitter
  • Aftredend en herkiesbaar: Tom v/d Putte
  • Vacature: voorzitter afdeling Waterpolo
  • Vacature: voorzitter afdeling Seniorenzwemmen
 13. Klankbordgroep ‘Bouwen aan de toekomst van MNC’
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

De stukken liggen vanaf een week voor de vergadering ter inzage bij de secretaris. Hij is per e-mail bereikbaar via secretaris@mncdordrecht.nl.

4 april 2016,
Johan Hol, secretaris.