Tag Archives: ALV

Uitnodiging algemene ledenvergadering 30 november 2015

Locatie: clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 20:00 uur
Einde: 21:30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Beleidsprioriteiten
 4. Klankbordgroep
 5. Begroting 2016
  1. Toelichting begroting 2016
  2. Vragen begroting 2016
  3. Vaststelling contributies en bijdragen 2016
  4. Vaststelling begroting 2016
 6. Wijze van contributie-inning (vooraf of achteraf)
 7. Bestuur
  1. Kandidaat 1e penningmeester: Piet van ‘t Zelfde
  2. Kandidaat 2e penningmeester: Lennart Antonisen
 8. Ingekomen vragen*
 9. Sluiting

De stukken zijn uiterlijk vanaf maandag 23 november opvraagbaar bij het secretariaat via secretaris@mncdordrecht.nl.

16 november 2015,
Tom van de Putte, 2e secretaris

*) Vragen kunnen tot en met vrijdag 27 november schriftelijk ingebracht worden via bovenstaand e-mailadres.

Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 oktober 2015

Locatie: clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 20:00 uur
Einde: 22:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering (d.d. 22 januari 2015)
 4. Jaarverslag 2014 secretaris
 5. S.v.z. contributieadministratie
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststelling jaarrekening 2014
 8. Decharge bestuur
 9. Benoeming kascommissie
 10. Verslag commissie badwatersubsidie
 11. Bestuur- Aftredend en herkiesbaar: Paul den Boer in de functie van voorzitter
  – Aftredend en herkiesbaar: Johan Hol
  – Aftredend en herkiesbaar: Dick Bouman
  – Vacature: tweede voorzitter
  – Vacature: eerste penningmeester
  – Vacature: tweede penningmeester
  – Vacature: voorzitter afdeling Elementair Zwemmen
  – Vacature: voorzitter afdeling Seniorenzwemmen
 12. Presentatie nieuwe website
 13. Discussie begroting 2016
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

De stukken liggen vanaf een week voor de vergadering ter inzage bij de secretaris. Hij is per e-mail bereikbaar via secretaris@mncdordrecht.nl.

3 oktober 2015,
Johan Hol, secretaris.

Uitnodiging algemene ledenvergadering 22 januari 2015

Locatie: clubhuis MNC Dordrecht

Aanvang: 19:00 uur

Einde: 20:00 uur

Agenda:

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Vaststelling notulen vorige vergadering (d.d. 6 oktober 2014)

 4. Vaststelling huishoudelijk reglement, eerste tranche (spelregels contributie)

 5. Vaststelling begroting 2015

 6. Vaststelling contributie per januari 2015

 7. Rondvraag

 8. Sluiting

De stukken liggen vanaf een week voor de vergadering ter inzage bij de secretaris. Verzocht wordt eventuele onderwerpen voor de rondvraag vooraf kenbaar te maken bij de secretaris. Dit om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden en om redenen van efficiëncy. Hij is per e-mail bereikbaar via secretaris@mncdordrecht.nl.

 

7 januari 2015,
Johan Hol, secretaris.