Functieomschrijvingen MNC Zwemmen

Inleiding

De afdeling MNC Zwemmen wordt geleid door vele vrijwilligers, die het uiteindelijk mogelijk maken dat onze zwemmers kunnen trainen en deelnemen aan wedstrijden en activiteiten. Dat doen wij onder het motto “besturen, coördineren en uitvoeren”. Bestuurders, coördinatoren en hoofdtrainers worden in deze omschrijving genoemd (incl. mailadres), waarbij de functies kort worden beschreven, zodat u globaal weet wie wat doet.
De coördinatoren zorgen er o.a. voor dat alle leden of hun ouders ingedeeld worden om de verschillende (verplichte) taken tijdens trainingen en wedstrijden uit te voeren. Het betreft voornamelijk taken die door iedereen uitgevoerd kunnen worden en waarvoor geen opleiding vereist is. Voor alle (verplichte) taken wordt gewerkt aan een omschrijving wat te doen tijdens de dienst en als men onverhoopt verhinderd is.

Vrijwilliger of lid/ouder zijn bij MNC Zwemmen is vooral fun en gezelligheid, maar heeft geen vrijblijvend karakter. We hebben regels opgesteld en verwachten van een ieder betrokkenheid en verantwoordelijkheid in zijn/haar lidmaatschap, functie of taak. Alleen dan kunnen we MNC Zwemmen goed organiseren. De taken worden eerlijk verdeeld over alle leden/ouders, hetgeen neerkomt op enkele diensten per jaar. De verschillende functies vragen meer verantwoordelijkheid, maar we hebben het uitgangspunt dat elke functie niet meer vraagt dan enkele uren per week.

De Bestuurscommissie Zwemmen

De Bestuurscommissie (BC) Zwemmen is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de afdeling MNC Zwemmen, waarbij de 3 bestuurders verantwoordelijk zijn voor een beleidsterrein/aandachtsgebied. Zij maken beleid, zien toe op een juiste uitvoering van het beleid en sturen m.n. de verschillende coördinatoren of medewerkers (in)direct aan. De BC Zwemmen is in grote mate autonoom, maar legt uiteindelijk wel verantwoordelijkheid af aan het hoofdbestuur van MNC Dordrecht.

Algemene & Financiële zaken

De vrijwilligerscoördinator is een van de spillen van MNC Zwemmen. Het is belangrijk dat hij/zij de juiste mensen weet te vinden, de juiste vrijwilligers op de juiste plaats. Een functie gaat men aan voor minimaal 1 seizoen. Het is belangrijk dat de vrijwilligerscoördinator beschikt over een inventarisatieformulier van alle leden/ouders, zodat we een indruk hebben van ieders achtergrond.
De administratie zorgt ervoor dat alle leden van MNC Zwemmen geregistreerd staan, zodat de juiste contributie en trainingsbijdrage (zie financiën) geïnd kan worden. De administratie werkt goed samen met de lijncoördinatoren van de verschillende doelgroepen.
Als vereniging willen wij ons graag in een herkenbare en mooie outfit presenteren. Bij MNC Zwemmen hebben wij een kledingvoorschrift dat door alle leden moet worden nageleefd. Arena is onze kledingsponsor, waardoor ook ons kader uniform en goed gekleed wordt.

Organisatorische & Wedstrijd zaken

Het wedstrijdsecretariaat is belangrijk voor het deelnemen van onze leden aan wedstrijden. Omdat zwemmens als sport in basis individueel is ingesteld, kennen we slechts een beperkt aantal competitiewedstrijden. Daarom is de wedstrijdkalender elke seizoen een nieuwe uitdaging om te plannen. Welke wedstrijden voor wie en wanneer, goed en evenwichtig gespreid, maar ook voor het juiste niveau.
Het secretariaat heeft de werkzaamheden verdeeld over 2 secretariaten, die gezamenlijk bepalen wie waar voor verantwoordelijk is. In basis is dat opgedeeld in Minioren/Basis en Selectie, maar het komt regelmatig voor dat sprake is van een overlap.
Het secretariaat werkt samen met de lijncoördinatoren en de hoofdtrainers, zodat correcte opstellingen worden samengesteld en gecommuniceerd worden met zwemmers, technisch kader, wedstrijd-secretariaten van andere verenigingen en de Regio, alsmede de KNZB als het gaat om bv. Nationale Kampioenschappen.
De Hoofdtrainers zijn te allen tijde eindverantwoordelijk voor de opstelling.
Ongeveer 10x per seizoen zijn wij als vereniging verantwoordelijk voor de organisatie en de programmering van wedstrijden, meestal in de Sportboulevard te Dordrecht. Voorafgaand, tijdens en na afloop zorgen de medewerkers voor het inrichten van het wedstrijdbad, een correct verloop van de wedstrijd en het kunnen nuttigen van een hapje en een drankje. Juist bij deze wedstrijden komen de verplichte taken het meest tot hun recht.
Meerdere coördinatoren bepalen in onderling overleg wie waar voor verantwoordelijk is, ook omdat bepaalde taken wedstrijd overstijgend zijn.

Extra aandacht gaat uit naar de tijdwaarnemers. Dit betreft geen verplichte taak, omdat hiervoor een kortdurende (4 avonden) opleiding gevolgd moet worden. Tijdwaarnemers worden minimaal 3x per seizoen ingezet, ook bij wedstrijden elders in het (buiten)land. Steeds vaker wordt een minimum aantal tijdwaarnemers gevraagd op het aantal deelnemers per vereniging aan een wedstrijd. Een omvangrijke database met officials is dus van groot belang om deelname aan alle wedstrijden te borgen.
In Dordrecht beschikken wij over elektronische tijdwaarneming en om die te (mogen) gebruiken, moeten medewerkers op de hoogte zijn van het installeren en het gebruik tijdens de wedstrijd.

Gemiddeld 1x per week doet onze redacteur verslag van het wel en wee in onze afdeling MNC Zwemmen. In dezelfde nieuwsbrief worden opstellingen, uitslagen en uitnodigingen (bv. ouderbijeenkomsten) vermeld. De BC Zwemmen is verder bezig met het plaatsen en inrichten van een bord in het clubhuis met club- en zwembadrecords.

Sporttechnische zaken

De kern van ons bestaan als zwemsportvereniging is trainen in het water en op het land en deelnemen aan wedstrijden. Zwemmen is in basis een technische sport, maar kan niet zonder het optimaal ontwikkelen van de grondmotorische eigenschappen, zoals snelheid, lenigheid, coördinatie, kracht en uithoudingsvermogen. Daarbij mogen de mentale en tactische elementen niet worden vergeten. Dit alles bij elkaar opgeteld is een complexe materie die ook nog eens leuk en uitdagend moet blijven. Wij vinden het daarom belangrijk dat wij werken met opgeleide trainers, die berekend zijn op deze uitdagingen. In onze structuur gaan wij uit van 3 doelgroepen, de Minioren, de Basis en de Selectie. Elke groep heeft haar eigen kenmerken en vraagt om een eigen aanpak. Naast de hoofdtrainers beschikt elke groep over 1 of meerdere (assistent) trainers, die ook beschikbaar zijn om de zwemmers te begeleiden tijdens wedstrijden.

Om het secretariaat en de (hoofd)trainers te ontlasten en te ondersteunen hebben wij m.i.v. dit seizoen de lijncoördinator (LC) als functie geïntroduceerd. De LC heeft een verbindende rol tussen trainers, sporters, ouders en andere clubfunctionarissen. De feitelijke rol van de LC is per doelgroep verschillend en varieert behoorlijk: zoals het juist aanmelden van administratieve gegevens, het werven van nieuwe leden, het samenstellen van de ploegleiding voor wedstrijden en het organiseren van een trainingsstage.

Als MNC Zwemmen willen wij er voor alle doelgroepen zijn. Van oudsher zijn wij een bepalende en succesvolle zwemvereniging die haar sporen heeft verdiend met vele nationale titels en deelnemers aan EJK, EK, WK en zelfs Olympische Spelen (Inge de Bruijn en Martijn Zuijdweg).
Omdat de structuur van het topzwemmen de laatste jaren anders is georganiseerd, is ook de rol van MNC Zwemmen meeveranderd. In de afgelopen jaren waren wij een KNZB Talentcentrum Zwemmen, maar m.i.v. dit seizoen zijn er geen Talentcentra meer. De onafhankelijke stichting RTC Hollandse Delta heeft deze rol overgenomen onder de naam Zwemregio Hollandse Delta. Daar is ruimte voor talentvolle, ambitieuze en gedreven zwemmers sporters van alle verenigingen in de regio West-Zuid. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de eigen website van het RTC-HD.